Privacy

 

Privacyverklaring

Contact
Als … VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT VAN NATUURPUNT… zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

… VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT VAN NATUURPUNT…
Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen, info: marcel.jonckers2@telenet.be, tel. 016 81 87 87 of 0497 44 72 33.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door … VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT VAN NATUURPUNT… verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van … VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT VAN NATUURPUNT…
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen of bepaalde info of oproepen i.v.m. natuur- en vogelbescherming en -studie
  • Het versturen van het tijdschrift ’Ons Vogelblad’ waarop een abonnement werd genomen of toegekend
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid of financiële ondersteuning door de moedervereniging Natuurpunt Vzw, dit enkel voor zover dit hiertoe nodig is
  • Het verwerken van waarnemingen en de deelname aan bijzondere studie- en of beschermingsprojecten

Welke gegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken):

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email .
  • Gegevens betreffende betalingen voor bijzondere activiteiten, abonnement en lidmaatschap.
  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats voor zover deze worden (werden) meegedeeld bij een inschrijving voor een cursus (dit geeft ons een beeld van de cursist, verder worden deze niet gebruikt of opgeslagen).
  • Aanvullend gegevens i.v.m. studie of beheersactiviteiten die nuttig kunnen zijn bij organisatie van onze activiteiten.
  • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan verwerkers of derden
De gegevens die u aan ons geeft zijn enkel voor gebruik binnen de vereniging voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Daarnaast kunnen enkel de hierboven genoemde persoonlijke gegevens worden doorgegeven bij de verwerking van projecten aan diegenen die deze projecten coördineren en dit samen met de in het kader van dergelijke projecten ingezamelde gegevens.
Bij digitale verzendingen van bijvoorbeeld aankondigingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen binnen onze werking wordt er steeds over gewaakt dat anderen niet kunnen zien wie ook werd aangeschreven.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We kunnen persoonsgegevens uitzonderlijk delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
…VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT VAN NATUURPUNT… bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij bewaren ledengegevens zolang de persoon lid is. Indien hij drie jaar geen lid meer is worden deze uit het register verwijderd.
Bewijzen van betalingen worden gedurende 10 jaar bewaard in een rekenblad en bankuittreksels.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (marcel.jonckers2@telenet.be of telefoon 016 81 87 87 of 0497 44 72 33, eventueel een ander bestuurslid). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
…VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT VAN NATUURPUNT… kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

Bijkomend:
Lid van NATUURPUNT? Dan vindt u de privacyverklaring van Natuurpunt op
http///www.natuurpunt.be/pagina/algemene-voorwaarden-en-privacy

 

 

 
Warning: Undefined array key 0 in /customers/3/a/c/vogelwerkgroep-oost-brabant.be/httpd.www/wp/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962