Bijzondere Broedvogels – BBV

HET PROJECT BIJZONDERE BROEDVOGELS VLAANDEREN (BBV), nieuw elan na de Broedvogelatlas.

Nu het werk voor de Broedvogelatlas er op zit, is het nu tijd om de draad van het BBV-project weer op te pakken.
Het ons toegemeten werkingsgebied komt niet helemaal overeen met ons normaal werkingsgebied. Hierna de lijst der gemeenten : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.
De coördinatie van deze gigantische regio zal worden gedaan door Robin Guelinckx en Peter Collaerts.

Bijeneter

De soorten
De totale lijst van broedvogels, een kleine 90, lijkt op het eerste zicht misschien langer dan verwacht.
In een aantal regio’s, zoals de onze, komen echter maar een beperkt aantal van de hieronder vermelde soorten tot broeden.
Daarenboven staan op de lijst een aantal soorten (tussen haakjes) die in Vlaanderen niet jaarlijks broeden, maar die er sinds 1994 toch af en toe geïnventariseerd werden. Het zijn meestal soorten die ook vroeger onregelmatig in Vlaanderen voorkwamen. Voorbeelden zijn Oeverloper, Bijeneter of Kwartelkoning.
Enkele zeldzame soorten die de laatste jaren begonnen te broeden en dit nu jaarlijks doen staan niet tussen haakjes (bvb. Kleine Zilverreiger, Ooievaar).
Soorten die vroeger algemener waren, maar sterk in aantal zijn gedaald (of bijna verdwenen) staan ook niet tussen haakjes (bvb. Grauwe Klauwier, Grote Karekiet).

A. Zeldzame en weinig algemene broedvogels

Blauwe Kiekendief

Bij het opstarten van het project plaatsten we alle soorten, waarvan in Vlaanderen minder dan 100-150 broedparen (bp.) voorkwamen in deze categorie. Uitzonderingen vormden de Grauwe Gans en de IJsvogel, die in 1994 eigenlijk al boven de grens van 150 bp. zaten.
Knobbelzwaan (al zeer lang verwilderd) en Kolgans staan beide op de lijst van de zeldzame soorten. Vermits ze als exoot kunnen bestempeld worden indien het ontsnapte vogels betreft, worden ze hier wel extra aangeduid met een ‘E‘.

Futen

Geoorde Fuut, (Roodhalsfuut)

Reigers

Roerdomp, Woudaapje, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Ooievaar

Zwanen, Ganzen, Eenden

Knobbelzwaan E , Grauwe Gans, Kolgans E , Pijlstaart, Zomertaling, (Smient)

Roofvogels

Rode Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Wespendief, Havik, Slechtvalk

Hoenders

Korhoen

Rallen

Porseleinhoen, (Klein Waterhoen), (Kwartelkoning)

Steltlopers

Kluut, (Steltkluut), Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, (Bonte Strandloper), (Oeverloper), Tureluur, Watersnip

Uilen

Velduil

IJsvogel, Hop, Bijeneter

IJsvogel, (Hop), (Bijeneter)

Spechten

Draaihals

Leeuweriken Piepers, Kwikstaarten

Kuifleeuwerik, Grote Gele Kwikstaart, (Engelse Gele Kwikstaart), (Rouwkwikstaart)

Waterspreeuwen

Waterspreeuw

Lijsterachtigen

Tapuit, Paapje

Zangers

Graszanger, Snor, Cetti’s Zanger, Grote Karekiet, (Orpheusspotvogel)

Mezen

Baardmannetje, Buidelmees

Klauwieren

Grauwe Klauwier, Klapekster

Vinken

(Kleine Barmsijs), (Sijs), Europese Kanarie, Kruisbek, (Grote Kruisbek)

Gorzen

Ortolaan, Grauwe Gors(optioneel)

Kokmeeuw

B. Koloniebroeders

Aalscholvers

Aalscholver

Reigers

Blauwe Reiger, Kwak

Meeuwen & Sternen

Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, (Geelpootzilvermeeuw), Visdief, Grote Stern, Dwergstern, (Noordse Stern)

Kraaien

Roek

Zwaluwen

Oeverzwaluw

C. Exoten
Zwarte Zwaan
De laatste jaren vestigen zich steeds meer niet-inheemse vogelsoorten als broedvogel in Vlaanderen. Het gaat hier om vogels die uitgezet werden of ontsnapt zijn uit gevangenschap. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde inheemse vogelsoorten. Het is daarom van groot belang om de aantals-ontwikkeling van deze exoten in detail te volgen.
Exoten die niet op onderstaande lijst staan en waarvan broedgevallen bekend zijn, worden liefst ook doorgegeven ! Tegenwoordig is zowat alles mogelijk, zodat we hier maar een beperkte lijst met de best gekende broedende soorten opgeven.

Zwanen, ganzen, eenden,

Zwarte Zwaan, Canadese Gans, Brandgans, Nijlgans, Indische Gans, (Roodhalsgans), Magelaengans, Casarca, Mandarijneend, Carolina-eend, (Rosse Stekelstaart), Krooneend

Parkieten

Halsbandparkiet, Monniksparkiet

D. Optionele soorten
Zwarte Specht
Aangezien er van de BBV-soorten niet zo veel voorkomen in onze regio, hebben we een aantal boeiende soorten bijgevoegd. Dit zijn soorten die in onze regio eerder zeldzame tot schaarse broeders zijn of waarvoor onze regio een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaamse totalen (cfr. Broedvogelatlas) of die hun broedgebied de laatste jaren geleidelijk aan uitbreiden.
De soorten die we zouden willen opvolgen buiten het BBV-project zijn :

Dodaars, Bergeend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Boomvalk, Patrijs, Kwartel, Scholekster, Wulp, (Zomer)Tortel, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boompieper, Graspieper, Nachtegaal, Blauwborst, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Kramsvogel, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Fluiter, Vuurgoudhaantje, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Wielewaal, Appelvink, Putter, Goudvink en Geelgors.

Hoe meewerken?
In principe kan iedereen die een goede kennis van onze vogelsoorten heeft meewerken aan dit project. Het zou het interessantst zijn als een bepaald gebied systematisch op de BBV-soorten wordt onderzocht. We doen hier vooral een oproep naar de mensen die één of meerdere blokken hebben geïnventariseerd in onze regio voor de atlas. Als die deze gebieden zouden verder onder hun hoede blijven nemen dan kunnen we zo goed als gebiedsdekkend werken. Ook losse gegevens van broedgevallen zijn meer dan welkom. Deze kunnen een aanvulling vormen op de andere gegevens.
Voor mensen die willen meewerken is er een digitale versie van de handleiding van het BBV te verkrijgen. Ook kan de handleiding per post worden toegestuurd. Kandidaten die een bepaald gebied(en) willen inventariseren kunnen best een seintje geven. Het is handig dat we als VWG weten wie waar gaat inventariseren. Zo kan vermeden worden dat twee personen in hetzelfde gebied dubbel werk gaan leveren. Je krijgt dan ook van de gebieden die je gaat inventariseren een stafkaart toegestuurd waarop je de gegevens kan intekenen.
Kandidaten kunnen een seintje geven aan Peter Collaerts.

Warning: Undefined array key 0 in /customers/3/a/c/vogelwerkgroep-oost-brabant.be/httpd.www/wp/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924